Contoh Soal Pilihan Ganda tentang Peribahasa

Peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang menyatakan suatu maksud, keadaan seseorang, atau hal yang mengungkapkan kelakuan, perbuatan atau hal mengenai diri seseorang. Pada umumnya, kelompok kata atau kalimat dalam peribahasa memiliki struktur susunan yang tetap, dan merupakan kiasan terhadap suatu maksud. Kalimat yang dipakai biasanya mengesankan dan memiliki arti yang luas. Didalam suatu peribahasa terdapat unsur sistem budaya masyarakat yang berhubungan dengan nilai-nilai, pandangan hidup, norma dan suatu aturan dalam masyarakat. Di kebudayaan melayu peribahasa sering dipakai atau diucapkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan kata lain sastra lisan ini merupakan salah satu sarana enkulturasi dalam proses penanaman nilai-nilai adat dari waktu ke waktu.
Peribahasa terdiri atas perumpamaan, pepatah, ungkapan, ibarat, pemeo, dan tamsil (Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan Badudu-Zain (1994)). Berikut contoh soal tentang peribahasa bagi kalian yang duduk di sekolah dasar.

1. Makna peribahasa Ada gula ada semut adalah ....
a. Di mana ada kesenangan, di situ banyak orang mengunjungi.
b. Di mana ada gula, di situ banyak orang mendatangi.
c. Di mana ada gula, di situ banyak semut mendatangi.
d. Di mana ada kesenangan, di situ banyak semut mendatangi.

2. Makna peribahasa Adat dagang tawar-menawar adalah ....
a. Adat harus dijalankan dan ditepati.
b. Barang dagangan boleh ditawar.
c. Sesuatu itu tidak ada yang pasti.
d. Hendaknya sesuatu disesuaikan adat setempat.

3. Makna peribahasa langkas buah pepaya adalah ....
a. Hal yang tidak mungkin/ mustahil.
b. Barang dagangan boleh ditawar.
c. Sesuatu itu tidak ada yang pasti.
d. Angkuh terbawa tampan tertinggal.

4. Makna peribahasa bersatu kita teguh bercerai kita runtuh adalah ....
a. Jika kita bersatu kita tidak akan runtuh.
b. Jika tidak ada kecocokan jangan mudah hendak bercerai.
c. Sesuatu akan berhasil jika dilakukan secara bersama-sama.
d. Sesuatu yang sebaiknya kita lakukan bersama.

5. Makna peribahasa besar pasak daripada tiang adalah ....
a. Hal yang tidak mungkin dilakukan.
b. Pengeluaran lebih besar daripada pendapatan.
c. Sesuatu yang tidak berguna dan bermanfaat.
d. Slah perhitungan tukang bangunan.

6. Di antara peribahasa berikut yang memiliki makna kebaikan dibalas dengan keburukan adalah ....
a. Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga.
b. Alang-alang berdawat biarlah hitam.
c. Air susu dibalas dengan air tuba.
d. Angkuh terbawa tampan tertinggal.

7. Di antara peribahasa berikut yang memiliki makna perbuatan jahat yang tidak tampak adalah ....
a. Bagai batu jatuh di lubuk.
b. Bagai bujuk lepas dari bubu.
c. Bagai anjing berebut tulang.
d. Bagai api dalam sekam.

8. Di antara peribahasa berikut yang memiliki makna orang yang banyak bicara biasanya kurang ilmunya adalah ....
a. Air beriak tanda tak dalam.
b. Alang-alang berdawat biarlah hitam.
c. Air susu dibalas dengan air tuba.
d. Angkuh terbawa tampan tertinggal.

9. Di antara peribahasa berikut yang memiliki makna baik menang ataupun kalah dalam suatu pertikaian tidak akan mendapat keuntungan apa-apa adalah ....
a. Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga.
b. Kalah jadi abu menang jadi arang.
c. Air beriak tanda tak dalam.
d. Kalah jangan nangis menang jangan tertawa.

10. Di antara peribahasa berikut yang memiliki makna murid akan mencontoh tindakan yang dilakukan guru adalah ....
a. Guru yang mengajarkan keburukan.
b. Murid yang tidak berperilaku sopan.
c. Guru kencing berdiri murid kencing berlari
d. Murid yang selalu meniru perilaku guru.

KUNCI JAWABAN
Jika berkenan mohon bantu subscribe channel admin, makasiiiihh!!