Sufiks (Akhiran) -kan

Sufiks (Akhiran) -kan---
Sufiks ialah satu bentuk terikat atau satu morfem terikat (akhiran) yang membentuk satu fungsi dan makna.

A. Bentuk
Perhatikan contoh berikut:
- naik + kan = naikkan
- letak + kan = letakkan
Sufiks -kan tidak mengalami perubahan bentuk. Kata yang berakhir pada konsonan/k/ tetap mempertahankan konsonan tersebut.

B. Fungsi
Perhatikan contoh berikut:
- duduk + kan = dudukkan
- kecil + kan = kecilkan
- dewa + kan = dewakan
Jadi, sufiks -kan berfungsi membentuk kata kerja aktif transitif.

C. Makna
1. Menyatakan benefaktif atau melakukan sesuatu untuk orang lain
Contoh: membelikan, membuatkan, menuliskan
2. Menyatakan kausatif, yaitu membuat atau menyebabkan sesuatu menjadi
Contoh: menerbangkan, melemparkan, meyakinkan
3. Menyatakan sebagai alat atau membuat dengan
Contoh: menikamkan, memukulkan, bersenjatakan, berbekalkan

Image: jurko.net
Jika berkenan mohon bantu subscribe channel admin, makasiiiihh!!