Konfiks (Imbuhan Gabung) ke-an

Konfiks (Imbuhan Gabung) ke-an ---
Konfiks ke-an merupakan satu kesatuan unsur awalan dan akhiran yang melebur menyatu dalam bentuk, fungsi, dan makna. Konfiks kean merupakan konfiks yang sangat produktif dalam membentuk kata lain, terutama kata sifat dan kata kerja menjadi kata benda abstrak, misalnya kejelekan, ketakutan, dan kepergian.

A. Bentuk
Perhatikan contoh berikut!
- ke + akrab + an = keakraban
- ke + dalam + an = kedalaman
Dari contoh (1) dan (2) dapat disimpulkan bahwa konfiks ke-an tidak mengalami perubahan bentuk jika dilekatkan pada kata apapun.

B. Fungsi
Perhatikan contoh berikut:
- ke + raja + an = kerajaan
- ke + sakit + an = kesakitan
Contoh (1) kata yang dibentuk konfiks ke-an menjadi kata benda. Contoh (2) kata yang dibentuk menjadi kata kerja pasif intransitif. Jadi, fungsi konfiks ke-an ialah membentuk kata benda dan kata sifat yang menyatakan keadaan atau membentuk kata kerja pasif intransitif. Selain dilekatkan pada kata dasar, konfiks ke-an juga dilekatkan pada kata majemuk dan kata berimbuhan seperti: keanekaragaman, kebersamaan.

C. Makna
1. Menyatakan tempat atau daerah
Contoh: kecamatan, kedutaan, dan kesultanan
2. Menyatakan abstraksi
Contoh: keberhasilan, ketuhanan, kewajiban, keindahan
3. Menyatakan kena atau menderita sesuatu
Contoh: kehujanan, kepanasan, kesiangan, kekurangan
4. Menyatakan perbuatan tidak sengaja
Contoh: kelupaan, ketiduran, keguguran
5. Menyatakan terlalu
Contoh: kebesaran, ketinggian, kepahitan

Image: jurko.net
Jika berkenan mohon bantu subscribe channel admin, makasiiiihh!!