Menulis Surat

Artikel Terbaru:

Coba kalian perhatikan, sudah benarkah cara penulisan alamat surat berikut:

Kepada Yth. Bapak Bupati Tabalong
di Tanjung

Belum tepat? Ya, betul!
Penggunaan 'Kepada' tidak diperlukan dalam penulisan alamat surat tsb.
Begitu pula penggunaan kata 'Bapak' juga tidak diperlukan, sebab diikuti oleh jabatan/pangkat. Penggunaan kata 'Bapak' diperbolehkan jika diikuti oleh nama orang.
Jadi, bagaimana perbaikannya?

Yth. Bupati Tabalong
di Tanjung

Yth. Bapak Rahman Ramsyi
di Tanjung

Lihat/klik Contoh soal SMP

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...